به گزارش پایگاه خبری باشگاه با عنایت به درخواست بسیاری از همکاران در خصوص تعطیلی هفته پنجم مسابقات فوتسال کارکنان در روز جمعه ۹'۶'۹۷(به دلیلی عید غدیر خم و احتمال مسافرت همکاران)  کمیته اجرایی و فنی مسابقات موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام می دارد و مسابقات هفته پنجم به روز جمعه مورخ ۱۶'۶'۹۷ موکول می گردد.برنامه هفته پنجم به شرح زیر می باشد:
آبنوس با آتی قطعه ساعت ۱۶
مونا پلیمر  با اصفهان چالاک ساعت ۱۷
سپهر پلیمر با آذین لوله سپاهان ساعت ۱۸
پوریا  با طاها آتی لوله ساعت ۱۹