به گزارش پایگاه خبری باشگاه مسابقات دارت وپينگ پنگ مديران واحد هاي مختلف گروه طبق ضوابط زير از ساعت12تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ8 / 5 / 97 به ميزباني شركت آتي لوله برگزار خواهد شد.ضمن دعوت از كليه معاونين و مديران محترم جهت مشاركت فعال در اين برنامه تفريحي ورزشي، خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرمائيد از حضورافراد خارج از حوزه مديريتي(در بند هاي زير معرفي مي شوند) در اين مسابقات ممانعت بعمل آيد .

1- هر يك از شركت كنندگان مجاز خواهند بود در دو رشته پينگ پنگ ودارت ثبت نام ودر مسابقات مربوطه شركت نمايند.

2- در مسابقات دارت هر نفر در سه دور پرتاب شركت نموده ومجموع امتيازات كسب شده هر شركت كننده در پايان دور سوم ،رتبه افراد را تعيين خواهد نمود.

3-مسابقات پينگ پنگ در يك گروه وبه صورت يك حذفي برگزار مي گردد(نفرات برتر سال قبل به ترتيب در بالا وپايين جدول تقسيم خواهند شد). در هرمسابقه بازيكني برنده خواهد بود كه دو نوبت(ست) از سه نوبت را برده باشد(امتياز هر نوبت 11 لحاظ مي شود).

4- جهت سهولت در برنامه ريزي وبهره مندي بيشتر از زمان، ثبت نام همكاران از روزشنبه30 / 4 / 97 تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه4 / 5 / 97 واز طريق سامانه فرزين به آدرس مدير ورزش همگاني باشگاه(عنايت اله معشوري) انجام خواهد شد.(مزيد امتنان خواهد بود مشخصات سجلي و پرسنلي شركت كنندگان شامل نام ونام خانوادگي،كد پرسنلي سمت اداري در واحد مربوطه را در جدول معيني ثبت وارسال فرماييد.

5- همكاران مجاز در فعاليت هاي ورزشي مديران:

الف- مدير واحد،مديراجرايي واحد،مسئول اداري،مدير كنترل كيفي(qc)،مديرنت(نگهداري وتعميرات)،مسئول انبار.(مجموعا"هر واحد حد اكثر شش نفر).

ب- واحد هاي تحقيقات شاغل در برخي شركت ها در قالب مدير برنامه ريزي و يك نفركارمند ارشد اين حوزه(حد اكثر دو نفر) علاوه برافراد ذكر شده در بند الف مي توانند در مسابقات مذكور ثبت نام ومشاركت نمايند.

ج- در واحد هاي اداري گروه معاون هر واحد به همراه سه نفر كارمند ارشد از حوزه مربوطه مي توانند در مسابقات مديران حضور يابند.(در صورت عدم حضور معاون هر واحد در مسابقات نمي توان به جاي ايشان فرد ديگري معرفي نمود وآن واحد اداري حد اكثر مجاز به معرفي سه نفر كارمند ارشد خود خواهد بود).