به گزارش پایگاه خبری باشگاه پس از اجراي دومين همايش خانوادگي كاركنان گروه در روز جمعه 15 / 4 / 97 با عنوان پياده روي محور سلامت خانواده،همكاران ارجمند با بذل توجه خود ما را در اين باشگاه مورد لطف خود قرار داده وضمن استقبال از اين نمونه فعاليت ها تقاضاي استمرار اينگونه فعاليت ها را نموده اند. بدينوسيله اعلام نمايم كليه موارد موفقيت آميز در حوزه خدمت به همكاران ارجمند را رسالت خويش دانسته ومسلما"اين امر به جز با همكاري هاي صميمانه واحد هاي مختلف گروه ميسر نمي گردد.لذا بر خود واجب مي دانيم از تعامل وصميميت مديران محترم كليه واحد هاي توليدي گروه ،همكاران ارجمند در واحد هاي مختلف،كاركنان حوزه معاونت محترم اداري ومنابع انساني،مديريت وهمكاران حراست،روابط عمومي،كه در برگزاري اين همايش صادقانه همراه وياور ما بوده واز اين طريق عامل رضايت شركت كنندگان را فراهم آورده اند ،تشكر وقدر داني نموده واز خداوند منان سلامتي،نشاط وطول عمر براي آنان  مسئلت مي نمايم.
علیرضا جنتی
مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند