به گزارش پایگاه خبری باشگاه نظر به  پيشنهاد برخي مديران محترم وكاركنان گرامي ،زمان همايش كوه پيمايي  از روز جمعه22 /4 /97 به روز جمعه 12 /5 /97 تغيير يافت.انتظار مي رود اعضا ء كميته هاي ورزشي با نظارت مدير محترم واحد مربوطه، در فرصت زماني مناسب(يك هفته قبل از اجراي همايش) پس از ثبت نام ،نسبت به ارسال  فهرست كامل داوطلبان ( نام ونام خانوادگي همكار،كد پرسنلي ، ومشخصات فردي همراهان شامل همسر ،فرزندان وساير افراد تحت تكفل) جهت حضور در همايش مذكور  به مديريت ورزش كاركنان باشگاه اقدام لازم را مبذول دارند