در راستای اجرایی نمودن بخش دیگری از تقویم ورزشی سال 1397 کارکنان ،به اطلاع می رساند مسابقات فوتسال از روز جمعه 5/5/97 برگزار خواهد شد.در اجرای کیفی این برنامه خواهشمند است با عنایت به موارد زیرحد اکثر تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 12/4/97اعلام آمادگی تیم یا تیم های واحد خود را از طریق سامانه فرزین به مدیریت ورزش کارکنان این باشگاه ارسال فرمایید.یاد آوری می گردد پس از مهلت مقرر به هیچ عنوان اعلام آمادگی واحد ها میسر نبوده وآن واحد در جلسات هماهنگی وقرعه کشی مسابقات مذکور دعوت نخواهد شد.

    1-تیمها بر اساس قانون تجمیع(مصوب جلسه نمایندگان کمیته های اجرایی در تاریخ2/3/1397) می توانند به نسبت تشکیل تیم واعلام آمادگی اقدام نمایند.

   2- بر اساس مصوبه جلسه نمایندگان کمیته های ورزشی استفاده از یار کمکی خارج از قانون تمرکز ورزشی واحد ها ممنوع می باشد.

   3- جلسه هماهنکی وقرعه کشی مسابقات از ساعت 11 الی 12:30 روزیکشنبه مورخ 17/4/97 در سالن کنفرانس اصفهان چالاک شهرک صنعتی مورچه خورت برگزار می شود.

   4- از آنجائیکه اعضاء کمیته فنی مسابقات از بین نمایند گان محترم تیمهای شرکت کننده انتخاب می شوند ،ضرورت دارد افرادی به عنوان نماینده معرفی گردند که توان فنی ،اخلاقی واجتماعی لازم برای همکاری در اجرای مسابقات مذکور را داشته باشند.

    توضیح در مورد قانون تمرکز ورزشی واحد ها: با کسب تجربه از برگزاری مسابقات مختلف در سال های قبل،وبروز مشکلات تشخیص واحد اشتغال برخی بازیکنان تیمهای مختلف ،وبکار گیری یاران کمکی برای تیمها،در جلسه نمایندگان کمیته های اجرایی واحد های گروه     ( تاریخ2/3/1397)مقرر شد طبق ضوابط زیر نسبت به قانون تمرکز ورزشی واحد ها اقدام وگرفتن یار کمکی حذف گردد.

  الف: با در نظر گرفتن ارتباطات مدیریتی واحد ها(تحت پوشش بودن چند واحد با یک مدیریت کلان) با محوریت مدیریت کلان واحد ها ، چندواحد می توانند با یکدیگر ادغام ونسبت به معرفی تیم های ورزشی اقدام نمایند.(برای مثال اصفهان چالاک،بهینه کاروسروش صنعت که تحت مدیریت یکسان می باشند،یک واحد ورزشی محسوب می گردند واین واحد بر اساس ظرفیت نیروهای تحت پوشش خود وبر اساس سهمیه تعیین شده، تیم یانفرات خودرا برای مرحله نهایی مسابقات مختلف کارکنان معرفی خواهد نمود. ضرورت دارد واحد های مختلف در صورت تمایل ادغام با واحدی دیگر(تمرکز ورزشی واحد ها) حد اکثر تا تاریخ 10/4/97 موضوع رااز طریق سامانه فرزین به این باشگاه اعلام فرمایند.   

 ب- واحد های مستقل(یک واحد یک مدیر)  تا ظرفیت 150 نفر فقط با یک واحد دیگر  که دارای کمتر از 150 نفر پرسنل می باشند وتوافق مدیریتی واحد ها، می توانندادغام شده ونسبت به معرفی تیم یا بازیکنان برای مسابقات کارکنان درمرحله نهایی با ظرفیت جدید  نفرات اقدام نمایند. .(ادغام با واحد های دیگر اجباری نیست ولی عدم استفاده ازاین فرصت می تواند عامل محدویت های مختلف در فعالیت های ورزشی کارکنان برای واحد مربوطه می گردد.زیرا اینگونه واحد ها حق بهره مندی ازافراد کمکی در واحدهای دیگر را از خود سلب خواهند نمود، ).

ج- واحد های کم جمعیت( زیر 100 نفر) مجاز خواهند بود بر اساس توافقات مدیریتی خود با چند واحد دیگر مشابه ادغام ونسبت به معرفی افرادوتیمهای ورزشی مشترک(در قالب قانون تمرکز ورزشی واحد ها) برای مسابقات کارکنان درمرحله نهایی اقدام نمایند.(ادغام با واحد های دیگر اجباری نیست ولی عدم استفاده ازاین فرصت می تواند عامل محدویت های مختلف در فعالیت های ورزشی کارکنان برای واحد مربوطه گردد.زیرا اینگونه واحد ها حق بهره مندی  از افراد کمکی در واحد های دیگر را از خود سلب خواهند نمود، ).

د - با عنایت به اینکه برخی همکاران از طرف یک بخش در واحد های مختلف گروه مشغول خدمت می شوند( شاغلین درطب کار زیر مجموعه معاونت محترم اداری و نیروی انسانی گروه می باشند،ولی بر اساس شرح وظایف خود در واحد های مختلف گروه مشغول به کار هستند)،این افراد نیروی واحد محل اشتغال محسوب نمی شوند ومی بایستی بعنوان شرکت کننده واحد ستادی حوزه مربوطه در مسابقات مختلف شرکت نمایند.

  ر- شاغلین در واحد های ستادی (دفتر شریعتی ودفتر آزاد)یک مجموعه برای مسابقات ورزشی تلقی می گردند.هر یک ازحوزه های محترم ستادی مجاز خواهد بود بصورت مستقل در فعالیت های ورزشی شرکت نمایند .(در صورت اعلام استقلال هر معا ونت یا حوزه مدیریتی واحد های ستادی،   آ ن بخش تا پایان سال1397 بصورت مستقل باید در کلیه فعالیتها شرکت نموده وکارکنان آن حوزه نمی توانند در قالب یار کمکی با سایر واحدها در هیچیک از مسابقات مشارکت داشته باشند)