مکان اجرا/ رشته ها

زمان اجرا طبق تقویم فعالیت های ورزش کارکنان گروه در سال 1397

گروه شرکت کننده

موضوع برنامه ها

ردیف

باغ بانوان طلوع

جمعه 1/4/97

اعضاء خانواده

همایش یک روز شاد با خانواده

1

دارت،پینگ پنگ

11 و 12 و13 تیرماه

مادران و دختران

مسابقات ورزشی همسران

2

جاده سلامت

جمعه 15/4/97

 اعضاء خانواده

همایش پیاده روی

3

کوه صفه

جمعه 22/4/97

کارکنان مجرد وپدران

همایش کوه پیمایی

4

شنا و داژبال

7 و8 مرداد ماه

مادران ودختران

مسابقات ورزشی همسران

5

بازی وآموزش

مرداد ماه 23

مادران ودختران

همایش مشترک والدین وفرزندان

 

6

بازی وآموزش

24 مرداد ماه

پدران وپسران

دارت وپینگ پنگ

19 تیر ماه

دختران

مسابقات ورزشی فرزندان

7

20 تیر ماه

پسران

شنا وفوتبال دستی

16 مرداد ماه

دختران

مسابقات ورزشی فرزندان

8

17  مرداد ماه

پسران

توضیح:   طبق تقویم ورزشی ، برنامه های تفریحی ورقابتی کارکنان نیز از تاریخ  29/4/97تا24/11/97 در رشته های زیر در دو بخش مدیران وعموم همکاران برگزار می گردد.

فوتسال،والیبال،پرتاب بسکتبال،پینگ پنگ،شطرنج،طناب کشی،آمادگی جسمانی،دارت،ضربه آزاد گل کوچک